برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
12.998.561.813 mahdi0917 1
12.828.155.254 cherchil 2
6.492.964.462 Alix 3
4.759.191.534 cjst 4
4.516.183.136 جهان 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 102.113.764.000 aminafz 1
€ 75.019.830.000 red 2
€ 50.907.545.000 xwy 3
€ 48.607.063.817 mahdi0917 4
€ 48.308.479.000 aminbsh 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
661 جهان 1
627 Hamidrezahhhh 2
545 cherchil 3
508 Artin 4
372 ارشیدا 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
20.132 سمین‏ 1
7.195 cherchil 2
5.791 mahdi0917 3
4.831 BigAA 4
3.079 amir_mehr 5