برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
12.998.561.963 mahdi0917 1
12.853.155.254 cherchil 2
6.492.964.462 Alix 3
4.759.191.534 cjst 4
4.516.183.136 جهان 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 111.905.174.000 aminafz 1
€ 81.188.250.000 red 2
€ 57.746.196.817 mahdi0917 3
€ 54.069.805.000 xwy 4
€ 51.513.279.000 aminbsh 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
661 جهان 1
627 Hamidrezahhhh 2
545 cherchil 3
508 Artin 4
372 ارشیدا 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
20.132 سمین‏ 1
7.217 cherchil 2
5.797 mahdi0917 3
4.831 BigAA 4
3.079 amir_mehr 5