برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
4.057.945.404 mahdi0917 1
1.804.102.165 persian 2
1.669.103.162 ALI06 3
1.438.137.280 falak 4
904.867.876 MafiaMakhfi 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 24.939.182.739 mahdi0917 1
€ 21.149.475.136 ALI06 2
€ 1.008.840.890 Admin_A 3
€ 499.507.431 2نیوشا 4
€ 499.507.431 6نیوشا 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
1.142 mahdi0917 1
1.129 Manigh 2
884 Kia_yakuza 3
702 SaRa 4
669 DSM 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
61.640 DSM 1
19.460 mahdi0917 2
9.800 mahdi021 3
7.637 SaRa 4
5.610 MafiaMakhfi 5