برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
65.853.640 Mafiamakhfi 1
19.970.785 Bahrambn 2
3.100.000 R_AK_95 3
1.747.850 mahdi0917 4
1.187.500 SOROUSH 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 760.884.096 Mafiamakhfi 1
€ 10.502.000 Bahrambn 2
€ 9.211.182 pooyan 3
€ 8.307.924 farhad112 4
€ 6.835.000 ناشناس 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
100 Bahrambn 1
18 Dg96 2
15 Mafiamakhfi 3
9 mahdi0917 4
6 Admin_A 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
371 Bahrambn 1
349 mahdi0917 2
263 Mafiamakhfi 3
210 R_AK_95 4
188 جهان 5