برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
400.858.136 Kia_yakuza 1
322.207.450 NAVIDXZ 2
133.395.643 SaRa 3
99.036.461 mahdi0917 4
74.525.638 MafiaMakhfi 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 1.396.724.014 Kia_yakuza 1
€ 1.018.463.635 NAVIDXZ 2
€ 225.050.000 peymanmot 3
€ 201.000.000 ARVINHP 4
€ 197.250.000 GODMIKA 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
1.115 Manigh 1
884 Kia_yakuza 2
519 DSM 3
326 SaRa 4
321 LUCIFER 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
61.411 DSM 1
9.454 mahdi021 2
6.976 mahdi0917 3
5.473 SaRa 4
3.075 جهان 5