برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
10.433.557.363 mahdi0917 1
7.214.404.908 Alix 2
6.056.371.557 cherchil 3
4.339.832.586 جهان 4
3.612.091.534 cjst 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 56.123.866.144 mahdi0917 1
€ 55.620.124.000 aminafz 2
€ 50.743.762.736 Alix 3
€ 43.572.585.000 red 4
€ 32.405.139.042 cherchil 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
660 جهان 1
627 Hamidrezahhhh 2
545 cherchil 3
508 Artin 4
372 ارشیدا 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
20.048 سمین‏ 1
5.693 mahdi0917 2
4.834 cherchil 3
4.811 BigAA 4
3.079 amir_mehr 5