برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
564.561.825 Alix 1
348.173.694 ZAKHAR 2
97.834.995 navidxz 3
83.410.916 miladmk 4
47.635.012 hichkas 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 1.026.988.638 navidxz 1
€ 957.672.222 hichkas 2
€ 855.495.487 Alix 3
€ 447.300.000 ناشناس 4
€ 277.617.873 restart 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
176 Alix 1
148 Jiji1372 2
140 Admin_A 3
100 Detrik 4
51 hichkas 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
2.563 Alix 1
1.861 ZAKHAR 2
1.348 navidxz 3
1.209 miladmk 4
1.204 hichkas 5