برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
9.436.034.413 mahdi0917 1
7.214.404.908 Alix 2
6.056.371.557 cherchil 3
3.810.882.561 جهان 4
1.966.471.332 aminafz 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 17.932.567.663 mahdi0917 1
€ 16.222.353.000 aminafz 2
€ 14.483.703.000 LittleFinger 3
€ 11.413.682.736 Alix 4
€ 7.633.500.000 xwy 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
543 cherchil 1
508 Artin 2
372 ارشیدا 3
302 mmtmhtmst 4
213 soshiyant 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
5.464 mahdi0917 1
4.834 cherchil 2
4.811 BigAA 3
3.079 amir_mehr 4
2.773 amirrezza 5