برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
1.011.995.884 aminafz 1
725.699.282 mahdi0917 2
258.352.539 Alix 3
105.049.638 مبین 4
70.506.747 77777777 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 952.424.405 aminafz 1
€ 936.190.200 Game_over 2
€ 849.924.938 mahdi0917 3
€ 709.027.000 ناشناس 4
€ 626.691.854 Alix 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
609 iommd 1
465 مبین 2
105 RedAxe 3
100 ghaksjncl 4
87 77777777 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
907 77777777 1
689 aminafz 2
525 mahdi0917 3
406 Game_over 4
401 iommd 5