برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
9.164.005.463 mahdi0917 1
7.115.704.908 Alix 2
6.056.371.557 cherchil 3
3.810.802.461 جهان 4
1.725.621.218 Fedi 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 28.239.340.000 DGB 1
€ 12.365.397.000 LittleFinger 2
€ 4.255.748.676 mahdi0917 3
€ 2.371.670.000 O3kar 4
€ 2.219.100.535 red 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
542 cherchil 1
508 Artin 2
372 ارشیدا 3
302 mmtmhtmst 4
213 soshiyant 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
5.096 mahdi0917 1
4.834 cherchil 2
4.811 BigAA 3
3.078 amir_mehr 4
3.043 amirrezza 5