برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
5.158.044.765 Alix 1
3.470.240.004 mahdi0917 2
3.442.668.118 جهان 3
1.586.851.282 aminafz 4
1.280.273.233 cherchil 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 31.950.021.000 Fedi 1
€ 26.831.335.103 شش 2
€ 26.552.690.000 DGB 3
€ 26.070.790.000 cjst 4
€ 26.065.380.000 farhad112 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
501 Artin 1
372 ارشیدا 2
302 mmtmhtmst 3
213 soshiyant 4
147 mahdi0917 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
4.444 BigAA 1
3.758 cherchil 2
3.078 amir_mehr 3
2.832 amirrezza 4
1.895 mahdi0917 5