برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
10.718.560.863 mahdi0917 1
7.214.404.908 Alix 2
6.056.371.557 cherchil 3
4.400.322.636 جهان 4
3.612.091.534 cjst 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 73.569.544.000 aminafz 1
€ 67.169.793.077 mahdi0917 2
€ 61.398.377.736 Alix 3
€ 54.876.450.000 red 4
€ 38.480.994.042 cherchil 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
660 جهان 1
627 Hamidrezahhhh 2
545 cherchil 3
508 Artin 4
372 ارشیدا 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
20.125 سمین‏ 1
5.733 mahdi0917 2
4.834 cherchil 3
4.811 BigAA 4
3.079 amir_mehr 5