برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
1.550.501.400 Alix 1
1.347.067.991 aminafz 2
565.477.071 mahdi0917 3
348.798.239 cjst 4
140.696.569 شش 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 10.449.957.599 mahdi0917 1
€ 3.614.301.000 Fedi 2
€ 2.843.496.000 farhad112 3
€ 1.734.840.000 DGB 4
€ 1.636.091.000 LittleFinger 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
302 mmtmhtmst 1
212 soshiyant 2
144 AMirrrzA 3
106 arya213 4
100 sheith 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
3.041 BigAA 1
2.357 amir_mehr 2
1.723 arya213 3
1.302 امیررضا 4
1.277 dragon1380 5