برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
10.433.556.813 mahdi0917 1
7.214.404.908 Alix 2
6.056.371.557 cherchil 3
4.254.962.611 جهان 4
3.089.371.332 aminafz 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 48.156.775.144 mahdi0917 1
€ 47.087.243.000 aminafz 2
€ 45.661.032.736 Alix 3
€ 38.182.355.000 red 4
€ 32.309.172.862 cjst 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
627 Hamidrezahhhh 1
545 cherchil 2
508 Artin 3
372 ارشیدا 4
302 mmtmhtmst 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
19.708 سمین‏ 1
5.671 mahdi0917 2
4.834 cherchil 3
4.811 BigAA 4
3.079 amir_mehr 5