برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
124.354.077 Mafiamakhfi 1
31.073.534 mahdi0917 2
24.389.410 Morbid 3
19.971.485 Bahrambn 4
18.524.965 SOROUSH 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 1.000.440.111 Mafiamakhfi 1
€ 220.119.016 mahdi0917 2
€ 123.732.159 watthefaz 3
€ 38.982.000 ناشناس 4
€ 33.766.000 Bahrambn 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
120 watthefaz 1
106 Fbi 2
101 Bahrambn 3
65 Mafiamakhfi 4
57 sinayousefi 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
1.254 mahdi0917 1
997 Morbid 2
732 Mafiamakhfi 3
573 SOROUSH 4
513 جهان 5