برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
1.893.141.317 mahdi0917 1
884.364.444 ALI06 2
807.967.626 MafiaMakhfi 3
433.063.115 alian 4
360.772.367 Kia_yakuza 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 2.839.260.622 mahdi0917 1
€ 466.127.180 Admin_A 2
€ 459.423.673 alirezghi 3
€ 459.423.673 alirezakiani 4
€ 459.423.673 حسین7 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
1.115 Manigh 1
884 Kia_yakuza 2
616 mahdi0917 3
592 DSM 4
464 SaRa 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
61.606 DSM 1
13.944 mahdi0917 2
9.787 mahdi021 3
7.554 SaRa 4
5.572 MafiaMakhfi 5