برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
398.284.096 Alix 1
283.983.479 hichkas 2
100.009.366 abolfazl 3
86.007.112 HaKHaMaNeSH 4
51.767.325 mahdi0917 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 598.120.000 ناشناس 1
€ 313.476.404 hichkas 2
€ 235.006.000 HaKHaMaNeSH 3
€ 219.722.620 Ƨ₮ѦЯҚ 4
€ 180.137.618 mahdi0917 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
228 Alix 1
156 HNFD 2
55 Jiji1372 3
52 killerrellik 4
52 alizarkesh 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
1.684 alizarkesh 1
1.126 TheOne 2
485 hichkas 3
369 Rajaee 4
348 Thomas_shelby 5