برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
9.664.034.913 mahdi0917 1
7.214.404.908 Alix 2
6.056.371.557 cherchil 3
3.811.912.611 جهان 4
3.089.371.332 aminafz 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 25.596.109.868 mahdi0917 1
€ 19.202.192.736 Alix 2
€ 15.844.241.000 LittleFinger 3
€ 11.868.010.000 xwy 4
€ 11.653.869.042 cherchil 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
627 Hamidrezahhhh 1
544 cherchil 2
508 Artin 3
372 ارشیدا 4
302 mmtmhtmst 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
18.090 سمین‏ 1
5.554 mahdi0917 2
4.834 cherchil 3
4.811 BigAA 4
3.079 amir_mehr 5