برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
9.213.731.563 mahdi0917 1
7.214.404.908 Alix 2
6.056.371.557 cherchil 3
3.810.849.961 جهان 4
1.966.471.332 aminafz 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 17.229.620.303 mahdi0917 1
€ 13.915.377.000 LittleFinger 2
€ 10.707.183.000 aminafz 3
€ 8.143.317.736 Alix 4
€ 5.863.005.000 xwy 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
543 cherchil 1
508 Artin 2
372 ارشیدا 3
302 mmtmhtmst 4
213 soshiyant 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
5.450 mahdi0917 1
4.834 cherchil 2
4.811 BigAA 3
3.079 amir_mehr 4
3.043 amirrezza 5