برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
16.048.072.063 mahdi0917 1
15.256.355.254 cherchil 2
6.492.964.462 Alix 3
4.759.191.534 cjst 4
4.516.183.136 جهان 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 122.461.834.000 aminafz 1
€ 87.848.535.000 red 2
€ 57.497.090.000 xwy 3
€ 54.986.314.000 aminbsh 4
€ 52.960.810.000 pooryo 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
662 جهان 1
627 Hamidrezahhhh 2
545 cherchil 3
508 Artin 4
372 ارشیدا 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
20.132 سمین‏ 1
7.217 cherchil 2
5.801 mahdi0917 3
4.831 BigAA 4
3.079 amir_mehr 5