برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
344.038.111 aminafz 1
324.149.354 mahdi0917 2
116.236.553 مبین 3
60.708.408 Alix 4
39.855.199 iommd 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 940.594.298 mahdi0917 1
€ 483.927.000 ناشناس 2
€ 281.950.005 aminafz 3
€ 144.570.000 iommd 4
€ 42.851.000 Alixw 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
609 iommd 1
464 مبین 2
71 77777777 3
51 aminafz 4
25 mahdi0917 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
708 77777777 1
395 iommd 2
334 Game_over 3
288 aminafz 4
280 مبین 5