برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
12.998.561.513 mahdi0917 1
11.923.152.053 cherchil 2
6.492.964.462 Alix 3
4.759.191.534 cjst 4
4.516.183.136 جهان 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 88.602.534.000 aminafz 1
€ 64.357.425.000 red 2
€ 42.608.940.000 xwy 3
€ 42.324.621.445 Hamidrezahhhh 4
€ 39.976.424.000 aminbsh 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
661 جهان 1
627 Hamidrezahhhh 2
545 cherchil 3
508 Artin 4
372 ارشیدا 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
20.132 سمین‏ 1
5.779 mahdi0917 2
4.835 cherchil 3
4.831 BigAA 4
3.079 amir_mehr 5