برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
2.134.673.612 Alix 1
1.279.044.690 mahdi0917 2
1.257.518.797 aminafz 3
682.307.333 شش 4
320.031.206 DanTe 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 4.578.073.000 HaKHaMaNeSH 1
€ 1.042.328.978 mahdi0917 2
€ 969.625.062 شش 3
€ 581.322.000 ناشناس 4
€ 462.624.000 farhad112 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
144 aminafz 1
106 77777777 2
101 matin1981 3
101 red 4
100 Detrik 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
1.606 DanTe 1
1.369 77777777 2
704 aminafz 3
586 mehdi 4
525 mahdi0917 5