برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
10.433.546.463 mahdi0917 1
7.214.404.908 Alix 2
6.056.371.557 cherchil 3
4.254.937.611 جهان 4
3.089.371.332 aminafz 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 41.426.644.074 mahdi0917 1
€ 41.390.207.736 Alix 2
€ 39.874.973.000 aminafz 3
€ 33.650.280.000 red 4
€ 27.063.624.042 cherchil 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
627 Hamidrezahhhh 1
545 cherchil 2
508 Artin 3
372 ارشیدا 4
302 mmtmhtmst 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
19.708 سمین‏ 1
5.657 mahdi0917 2
4.834 cherchil 3
4.811 BigAA 4
3.079 amir_mehr 5