برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
9.164.056.063 mahdi0917 1
7.214.404.908 Alix 2
6.056.371.557 cherchil 3
3.810.834.961 جهان 4
1.966.471.332 aminafz 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 12.882.057.000 LittleFinger 1
€ 8.971.336.014 mahdi0917 2
€ 3.250.805.866 cjst 3
€ 2.746.830.000 xwy 4
€ 2.457.690.000 aminbsh 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
543 cherchil 1
508 Artin 2
372 ارشیدا 3
302 mmtmhtmst 4
213 soshiyant 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
5.300 mahdi0917 1
4.834 cherchil 2
4.811 BigAA 3
3.079 amir_mehr 4
3.043 amirrezza 5