برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
18.852.472.513 mahdi0917 1
15.256.355.254 cherchil 2
8.406.595.434 cjst 3
6.492.964.462 Alix 4
4.916.185.636 جهان 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 189.470.514.000 aminafz 1
€ 130.520.840.000 red 2
€ 79.976.395.000 xwy 3
€ 77.751.369.000 aminbsh 4
€ 73.296.990.000 pooryo 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
663 جهان 1
627 Hamidrezahhhh 2
545 cherchil 3
508 Artin 4
372 ارشیدا 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
20.132 سمین‏ 1
7.217 cherchil 2
5.819 mahdi0917 3
4.831 BigAA 4
3.079 amir_mehr 5