برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
11.923.152.053 cherchil 1
10.718.561.263 mahdi0917 2
6.492.964.462 Alix 3
4.516.180.636 جهان 4
3.612.091.534 cjst 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 81.327.374.000 aminafz 1
€ 74.411.971.077 mahdi0917 2
€ 59.770.125.000 red 3
€ 40.251.880.000 xwy 4
€ 39.283.761.445 Hamidrezahhhh 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
661 جهان 1
627 Hamidrezahhhh 2
545 cherchil 3
508 Artin 4
372 ارشیدا 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
20.125 سمین‏ 1
5.769 mahdi0917 2
4.834 cherchil 3
4.831 BigAA 4
3.079 amir_mehr 5