برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
9.949.035.263 mahdi0917 1
7.214.404.908 Alix 2
6.056.371.557 cherchil 3
4.014.915.111 جهان 4
3.089.371.332 aminafz 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 25.092.300.552 mahdi0917 1
€ 22.518.747.736 Alix 2
€ 16.429.789.000 LittleFinger 3
€ 14.016.820.000 red 4
€ 13.686.695.000 xwy 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
627 Hamidrezahhhh 1
544 cherchil 2
508 Artin 3
372 ارشیدا 4
302 mmtmhtmst 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
19.708 سمین‏ 1
5.568 mahdi0917 2
4.834 cherchil 3
4.811 BigAA 4
3.079 amir_mehr 5