برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
3.257.402.444 mahdi0917 1
938.596.132 ALI06 2
904.867.876 MafiaMakhfi 3
433.074.065 alian 4
378.001.885 falak 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 2.016.928.940 mahdi0917 1
€ 1.016.713.962 FakeNistam 2
€ 1.016.706.214 mahshgh 3
€ 1.016.695.726 شیرعلی 4
€ 1.016.695.726 FaketoryNis 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
1.115 Manigh 1
884 Kia_yakuza 2
854 mahdi0917 3
702 SaRa 4
648 DSM 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
61.638 DSM 1
16.812 mahdi0917 2
9.799 mahdi021 3
7.617 SaRa 4
5.610 MafiaMakhfi 5