برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
2.003.700 mahdi0917 1
1.638.300 Alix 2
1.314.600 seven 3
413.200 Crazy 4
296.450 kia_yakuza 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 325.843.331 kia_yakuza 1
€ 233.839.913 Reaction 2
€ 5.175.000 ناشناس 3
€ 4.888.413 sarimam 4
€ 4.613.727 Mafiamakhfi 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
27 seven 1
16 mostafa 2
5 mahdi0917 3
3 Alix 4
2 kia_yakuza 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
516 kia_yakuza 1
167 Alix 2
127 seven 3
76 Reaction 4
74 mahdi0917 5