برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
18.852.472.913 mahdi0917 1
15.256.355.254 cherchil 2
11.382.871.382 aminafz 3
8.652.979.487 Alix 4
8.406.595.434 cjst 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 145.678.370.000 red 1
€ 87.747.845.000 xwy 2
€ 85.627.339.000 aminbsh 3
€ 80.284.540.000 pooryo 4
€ 80.004.786.967 DGB 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
663 جهان 1
627 Hamidrezahhhh 2
545 cherchil 3
508 Artin 4
372 ارشیدا 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
20.132 سمین‏ 1
7.217 cherchil 2
5.835 mahdi0917 3
4.831 BigAA 4
3.079 amir_mehr 5