برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
1.723.792.856 Alix 1
1.072.208.797 aminafz 2
759.313.740 mahdi0917 3
379.371.120 شش 4
223.774.302 DanTe 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 2.939.612.000 HaKHaMaNeSH 1
€ 1.373.481.104 شش 2
€ 1.166.367.463 mahdi0917 3
€ 1.113.612.603 Alix 4
€ 915.839.053 جهان 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
143 aminafz 1
102 77777777 2
100 Detrik 3
60 red 4
57 Alix 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
1.520 DanTe 1
671 77777777 2
660 aminafz 3
586 mehdi 4
385 007james 5