برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
1.267.652.961 Alix 1
918.285.680 hichkas 2
112.253.896 red 3
53.638.435 Game_over 4
48.746.511 jobrani 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 1.047.913.217 mahdi0917 1
€ 691.304.000 hichkas 2
€ 526.134.843 jobrani 3
€ 497.025.000 ناشناس 4
€ 418.810.910 Alix 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
151 M_A_n24 1
151 traxsex 2
151 ArkGame 3
105 9998 4
101 BBSM 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
1.412 شش 1
1.233 hichkas 2
738 yeganeh 3
554 mahdiking2019 4
482 امیررضا 5