برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
380.790.517 aminafz 1
300.751.865 Alix 2
272.110.985 mahdi0917 3
45.693.573 DGB 4
44.411.168 Fedi 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 1.396.030.214 DGB 1
€ 789.499.866 mahdi0917 2
€ 656.079.000 ناشناس 3
€ 430.550.000 LittleFinger 4
€ 389.945.191 Alix 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
301 mmtmhtmst 1
106 arya213 2
100 sheith 3
100 Audi 4
80 aminafz 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
3.922 cjst 1
1.211 arya213 2
1.159 dragon1380 3
477 soshiyant 4
348 nastaran 5